Jozef Vícena Elektromontá?e
... viac o produktoch a slu?bách poskytovaných na?ou firmou.
 
Jozef Vícena Elektromontá?e ponúka:
- elektromontá?ne práce
- montá? elektrických prípojok
- výroba a dodávka rozvádza?ov (a? do 1000V), oce?oplechové rozvodnice, plastové rozvodnice a skrine
- priemyselné elektroin?talácie
- elektroin?talácie v rodinných domoch
- montá? bleskozvodových zariadení
- dodávka a montá? podlahového elektrického vykurovania v interiéroch aj exteriéroch
- montá? a opravy elektrických rozvodov
- rozpojovacie a istiace skrine
- výroba a montá? el. posuvných brán
- maloobchod elektro materiálu

Poskytujeme 24 mesa?nú záruku na nami dodávané práce a samozrejmos?ou je aj pozáru?ný servis.

Flexibilne zlo?ený tím na?ich odborníkov z rôznych oblastí zaru?uje zabezpe?enie kvalitného prevedenia aj ne?tandardných zákazok. Priemerný po?et stálych zamestnancov je 15, pri?om kedyko?vek si to vy?adujú okolnosti je tento po?et upravený na potrebú kapacitu v potrebnej profesnej skladbe. (zamestnaneckým pomerom, alebo formou subdodávky)

Budeme radi ak sa s nami spojíte a budeme môc? na?u firmu prezentova? osobne. Te?íme sa na buducú spoluprácu.

Produkty a slu?by:
-

Elektromontá?e


-

Výroba rozvádza?ov


-

Kovovýroba


-

Osvetlenie int/exteriérov


-

El. posuvné brány


Kontakty:
Jozef Vícena
900 55 LOZORNO 332

GSM: +421-903-226-220


Výrobné dielne :

Areál PD Lozorno
900 55 LOZORNO

Tel/Fax: 02/65 96 85 53

Sme dr?ite?om certifikátu ISO 9001:2000
Ukázky realizovaných projekt?: